Cenník lekárskych výkonov za priamu platbu platný od 1.11.20218 v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.Z

Výkony na vlastnú žiadosť pacienta alebo zákonného zástupcu

 • Vyšetrenie CRP kapilárnej krvi na žiadosť pacienta bez obmedzenia veku a poisťovne 5 €
 • Vyšetrenie a aplikácia očkovacej látky mimo povinného očkovania 5 €
 • Odber biologického materiálu ( krv, moč, výtery ) na žiadosť pacienta alebo zákonného zástupcu ( + cena laboratórneho vyšetrenia ) 5 €
 • Odber žilovej krvi na vyšetrenie krvnej skupiny ( včítane labor. vyšetrenia ) 10 €
 • Predoperačné vyšetrenie pred operačným výkonom nehradeným zdravotnou poisťovňou 25 €
 • Preventívna prehliadka nad rámec prehliadok hradených zdravotnou poisťovňou 20 €
 • Vyšetrenie moču na prítomnosť drog 10 €
 • Odber krvi na prítomnosť alkoholu a omamných látok ( + cena labor. vyšetrenia ) 10 €

Výkony neuhrádzané zdravotnou poisťovňou

 • Strep-test vyšetrenie na prítomnosť streptokoka 5 €
 • CPR vyšetrenie u pacientov nad 18 rokov poistených VšZP 5 €
 • Liečba infralampou v ambulancii 1 €
 • Liećba inhalátorom v ambulancii 1 €
 • Zapožičanie infralampy alebo inhalátora na domáce použitie ( depozit 20 € ) 1 € / deň
 • Krátkodobá infúzia v ambulancii ( + cena liekov ) 5 €
 • Nastreľovanie náušníc 25 €

Výkony pre zamestnávateľa

 • Vstupná, periodická alebo výstupná zdravotná prehliadka v súvislosti s výkonom povolenia 15 €
 • Vyšetrovanie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na brigádu + potravinársky preukaz 5 €

Lekárske prehliadky a lekársky posudok

 • Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20 €
 • Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva 40 €
 • Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na výkon športu 5 €
 • Vyšetrenie a potvrdenie zdravotnej spôsobilosti pred vstupom do DJ, MŠ, VŠ, tábora, SŠ, školy v prírode, plávanie dojčiat 5 €
 • Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred súkromným pobytom v zahraničí, letom lietadlom 10 €
 • Vydanie potvrdenia o nenastúpení na dovolenku, do tábora a pod. zo zdravotných dôvodov 5 €
 • Vyšetrenie a posudok zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí, na koncesiu, licenciu a živnosť 15 €
 • Vyšetrenie a vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na žiadosť občana alebo jeho právneho zástupcu 20 €

Potvrdenia, ktoré nevyžadujú vyšetrenia

 • Potvrdenie pre bytové, sociálne, kozmetické, diétne účely 5 €
 • Vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu v angličtine 10 €
 • Vystavenie duplikátu pri strate PN, OČR, výmenného lístku, receptu 3 €
 • Vystavenie duplikátu očkovacieho preukazu 7 €
 • Výpis zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 15 €
 • Výpis zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť v anglićtine 25 €
 • Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne na vlastnú žiadosť 15 €

Samoplatcovia - pacienti bez zdravotného poistenia hradia všetky výkony v hotovosti

 • Štandardné vyšetrenie vrátane lekárskej správy 20 €
 • Štandardné vyšetrenie - kontrola 15 €
 • Vyšetrenie moču v ambulancii - Decaphanom 1 €
 • Odber biologického materiálu ( + cena labor. vyšetrenia ) 10 €
 • Injekčné podanie liečiva ( + cena liečiva ) 5 €
 • Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi 5 €
 • Vyšetrenie novorodencov bez poisťovne po 6. týždni veku 25 €

DOVOLENKA 24.11.2022

V súrnych prípadoch zastupuje MUDr.Pertržalková, v jej ordinačných hodinách, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na čísle: 02/44873765.

Dňa 24.11 a 25.11 žiaľ nie je možná ani emailová komunikácia.